telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Obavljen preventivni pregled sistema za daljinski nadzor i upravljanje u Vodovodu Užice

Mart 2014.

Obavljen je preventivni pregled 44 objekta, što obuhvata crpne i hidroforske stanice, rezervoare i merno-regulacione blokove, uključenih u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP Vodovod Užice, a koji je u 24/7 funkciji od marta 2003. godine.

 

Izvršen je pregled 101 transmitera nivoa, protoka i pritiska, 3 pomoćna i jednog glavnog radio-releja, tri  SCADA servera, 14 SCADA klijenata sa ukupno 473 analogna taga, 1552 digitalna taga i  51 ekranskim prikazom. Na osnovu toga je dat izveštaj sa opisom  nalaza i ocenom stanja i funkcionalnosti segmenata sistema i predlozima za neophodne sanacije, popravke i unapređenja. U celini, sistem koji vrši nadzor i upravljanje distributivnim delom vodovodnog sistema Užica je u obrom stanju i potpuno funkcionalan.