telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Projekti

Sistem nadzora na PPV “Ribnica” – KJP “Zlatibor”

Čajetina, Maj 2014.

Uvod

Opština Čajetina, geografski pripada prostoru jugozapadne Srbije, administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Opština zauzima površinu od 64700 hektara, sa oko 15000 stanovnika.

Najveći deo ovog područja ima izgled prostrane, zatalasane visoravni prosečne nadmorske visine oko 1000m. Brdsko-planinski deo čini 80% ovog prostora. Klima pripada umereno-kontinentalnom tipu, sa uticajem planinske klime.

Količine padavina su relativno male, oko 990mm prosečno godišnje, zbog toga je vazduh suv i ima malu relativnu vlažnost. Ovo područje ima priličan broj izvora koji se ne mogu smatrati izdašnim. To je zbog geološkog sastava terena kroz koji voda brzo i lako prodire. Vodno bogatstvo pored izvora čine i podzemne vode, kojima je Zlatibor naročito bogat.

Opština Čajetina ima veliki vodni potencijal za snabdevanje kvalitetnom pijaćom vodom. Sistem vodosnabdevanja čini vodozahvat sa akumulacije u Ribnici sa znatnim akumulacionim potencijalom jezera 3.500.000m3 ali i sa problemom obezbeđenja dovoljne količine vode u letnjem periodu.

Konfiguracija sistema CSNU

Konfiguracija sistema CSNU

Kliknite na sliku za uvećanje

Konceptualno rešenje centralnog sistema nadzora i upravljanja (CSNU) u postrojenju za prečišćavanje vode PPV Ribnica, Zlatibor, zasnovano je na mreži koju sačinjavaju programibilni logički kontroleri (PLC) i nadzorni PC računar. Rešenje dozvoljava dogradnju sistema novim nadzornim PC stanicama, kao i dogradnju postojećih PLC-a dodatnim IO modulima ili dodavanje posebnih PLC kontrolera za pojedine tehnološke celine koje nisu obuhvaćene sadašnjom rekonstrukcijom.

Instalirani su PLC kontroleri na dva mesta i to za:

 • Sekvencioner sirove vode (na dovodu sirove vode i odvodu iz treće flokulacione komore),
 • Sekvencioner prečišćene vode (na odvodu sa filtera F1..F8, na dovodu sa okruglog lamela taložnika, glavnog lamela i okruglog gravitacionog taložnika).

Za sada su funkcije upravljanja i nadzora u potpunosti omogućene jedino nad filterskim postrojenjem i nad lamelarnim taložnikom u PPV Ribnica. Ostali delovi PPV Ribnica (hemijski tretman, crpna stanica) još nisu integrisani u centralni sistem.

Komandni pult filterskog postrojenja

Kliknite na sliku za uvećanje

U PPV Ribnica realizovani su sledeći režimi rada sekvencionera:

 • Lokalni rad - preko preklopki na razvodnim ormanima, kada se komande otvaranja /zatvaranja pojedinačnih elektromagnetnih (EM) ventila izdaju preklopkama na razvodnim ormanima. Lokalni rad je predviđen samo u slučajevima remonta ostalih delova sistema ili u havarijskim situacijama

 • Daljinski rad - omogućava potpunu kontrolu EM ventila u procesu sekvencionalnog merenja mutnoće i pH vrednosti vode preko računara bez posebnih akcija operatera. U ovom slučaju rukovaoc ima mogućnost uticaja na sistem samo kroz forsirano izdavanje komandi za otvaranje/zatvaranje ventila i promenu parametara.

U PPV Ribnica PLC kontroler izvršava sledeće upravljačke i zaštitne funkcije:

 • Razvodni ormar

  Kliknite na sliku za uvećanje

  Sekvencionalno otvara/zatvara EM ventile u cilju uzimanja uzoraka vode i merenja mutnoće i pH vrednosti sa raznih delova sistema u PPV Ribnica nad ti uzorcima (odvodi sa filtera, taložnika, dovod sirove vode...),
 • neprestano proverava uslove za rad sekvencionera (prisustvo napajanja, stanje preklopki na ormanu ..)
 • vodi evidenciju o vremenu za svako merno mesto od poslednjeg merenja, čime obaveštava operatera o starosti i validnosti prikazanih merenih veličina,
 • prihvata i pamti podesive parametre koje operater zadaje preko nadzorne stanice (zadata dodatna vremena trajanja merenja na odabranim lokacijama),
 • omogućava operateru trajno isključenje merenja mutnoće i pH vrednosti na nekoj lokaciji iz ciklusa rada sekvencionera,

Nadzornim funkcijama je obuhvaćeno:

 • prikupljanje merenja i signalizacija,
 • njihova primarna obrada (limitiranje, usrednjavanje, filtriranje, invertovanje, privremeno logovanje, lečovanje i sl.),
 • generisanje izvedenih informacija (postojanje uslova za daljinski rad, i sl.),
 • prosleđivanje podataka ka nadzornoj stanici.
Filteri

Kliknite na sliku za uvećanje

Softver PLC kontrolera obuhvata upravljačke, nadzorne i komunikacione funkcije, kao i prosleđivanje podataka ka nadzornom PC računaru sa SCADA nadzornim paketom. Glavne funkcije nadzornog računara, u osnovnim crtama, su:

 • prikupljanje podataka u svrhu nadzora, njihova sekundarna obrada, vizualizacija i arhiviranje,
 • kreiranje lista događaja i alarma, kao i štampanih izveštaja,
 • omogućavanje mrežnog pristupa arhiviranim podacima u svrhe analize, prikazivanja, kreiranja specijalizovanih izveštaja isl,
 • mogućnost eksporta arhiviranih podataka na zahtev rukovaoca u nekom od univerzalnih formata,
 • prihvatanje komandi i parametara koje postavlja operater i njihov prenos ka PLC-u.

SCADA sistem u CSNU grada Valjeva  sačinjavaju:  

 • 1 SCADA server,
 • Preko150 Analognih tagova,
 • Preko 400 Digitalnih tagova,
 • 5 Slika, 1 Izveštaj
 • Komunikacija: RS232/RS485.           

U scadi je korišćena kombinacija 2D tehnologija izrade slike za grafički prikaz procesa spomenutih delova sistema. U nastavku su prikazane slike za pojedine delove sistema:

Kliknite slike za uvećanje

Kliknite slike za uvećanje

Projekti

Sistem nadzora na brani Ćelije – Srbijavode VPC Niš

Revitalizovane su merne stanice za merenje nivoa i protoka reke Rasine na ulasku u akumulaciju Ćelije i nizvodno od nje. Dodata je nova merna stanica za merenje nivostaja Rasine na lokaciji Ravni za potrebe Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda, a podatak o nivostaju se dodatno prenosi u centar nadzora nad akumulacijom Ćelije, zajedno sa sopstvenim merenjima parametara akumulacije. Svi podaci skupljeni u ovom centru mogu se u realnom vremenu posmatrati i u Vodoprivrednom centru "Morava" u Nišu.

Pročitajte više
CSNU vodovodnim sistemom Kruševca – JKP “Vodovod” Kruševac

Prvi sistem za daljinski nadzor u kruševačkom vodovodu postavljen je još 1995. godine u svrhu daljinskog pristupa podacima sa akumulacije Ćelije i iz postrojenja Majdevo. Nasledio ga je moderniji sistem, koji od 2007. godine omogućava i daljinski nadzor i upravlajnje nad nekoliko distributivnih pravaca u vodovodnoj mreži. U toku su radovi na daljoj modernizaciji i uključivanju objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja "Ćelije" u ovaj jedinstveni sistem daljinskog nadzora i kontrole.

Pročitajte više
Sistem nadzora na PPV “Ribnica” – KJP “Zlatibor”

Opština Čajetina, geografski pripada prostoru jugozapadne Srbije, administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Opština zauzima površinu od 64700 hektara, sa oko 15000 stanovnika.

Pročitajte više