telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Projekti

CSNU vodovodnim sistemom Kruševca – JKP “Vodovod” Kruševac

Kruševac, Jun 2014.

Istorijat

Komunalno preduzeće "Vodovod Kruševac" osnovano je 1957. godine kao Ustanova za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Kruševac. U periodu od 1979. do 1984. godine izgrađeno je postrojenje za prečišćavanje i kondicioniranje vode kapaciteta 700 lit/sec, kao i magistralni cevovod Majdevo-Kruševac dužine 20 km. Postrojenje se snabdeva sirovom vodom iz akumulacije Ćelije.

Danas, JKP "Vodovod Kruševac" ima 270 zaposlenih i bavi se prečišćavanjem i distribucijom pitke vode, izgradnjom i održavanjem vodovodne i kanalizacione mreže. Svojom vodovodnom mrežom ukupne dužine preko 450 km snabdeva vodom 140.000 stanovnika (t.j. više od 30.000 priključaka). Pored stanovnika opštine Kruševac pitkom vodom se snabdeva i opština Aleksandrovac a uskoro i opštine Ćićevac i Varvarin. Preduzeće poseduje savremeno opremljene laboratorije za hemijsku i biološku analizu vode, garaže i radionicu za održavanje vozila i mehanizacije u Lipovcu i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (u izgradnji). Pored gradskog područja koje je pokriveno 100% još 32% seoskih domaćinstava snabdeveno je pitkom vodom. Poslednjim proširenjem postrojenja u Majdevu tokom 2014. godine, povećan je kapacitet prerade na 1180 l/s, a u planu je i proširivanje mreže za oko 1200 priključaka godišnje, kao i završetak izrade hidrauličkog prstena oko grada.

Konfiguracija sistema nadzora i upravljanja 

Konfiguracija sistema CSNU

Kliknite na sliku za uvećanje

Konceptualno rešenje centralizovanog sistema nadzora i upravljanja (CSNU) vodovodnim sistemom u Kruševcu je zasnovano na mreži programabilnih logičkih kontrolera (PLC) i nadzornih PC računara, preko kojih se izvršavaju sve upravljačke i nadzorne funkcije CSNU. Sistem je postavljen fazno:

  • I faza: distributivni pravac Bagdala - Šumice
  • II faza distributivni pravac Kapidžija - Tekije
  • III faza: priprema za integraciju objekata regionalnog sistema u CSNU.

I faza aktivnosti je obuhvatala formiranje komandno kontrolnog centra KKC Bagdala, koji je u ovoj fazi imao ulogu glavnog centra za kontrlu snabdevanja rezervoara u Šumicama. Master PLC kontroler i nadzorna SCADA stanica su postavljeni u objektu KKC Bagdala, a pomoćni PLC kontroler u objektu rezervoara Šumice.

II faza  aktivnosti je izvedena kao deo već postojećeg sistema CSNU, stim što je sada ulogu Master kontrolera preuzeo novi kontroler postavljen u KKC Direkcija, dok su u objektima na distributivnom pravcu Kapidžija - Tekije postavljeni dodatni kontroleri. Time je i KKC Direkcija preuzela ulogu glavnog komandnog centrla dela vodovodnog sistema obuhvaćenog CSNU.

III Faza je izejednačila značaj komandnih centara KKC Bagala i KKC Direkcija, uz neophodno unapređenje komunikacione mreže u okviru CSNU. Uz te i druge radove obuhvaćene ovom fazom izvršena je neophodna priprema za prihvatanje objekata regionalnog sistema vodosnabdeavnja u postojeći CSNU, pre svega merno-regulacionog bloka MRB Lipovac i istoimenog rezervoara, koji će u regionalnom sistemu imati ključnu ulogu.

Sve pomenute faze su obuhvatale instaliranje neophodnog sistemskog i aplikativnog softvera na nadzornim i sereverskim PC stanicama u centrima nadzora KKC Direkcija i KKC Bagdala. Komunikaciona mreža u koju su uključeni PLC kontroleri je fizički realizovana posredstvom bežičnih Ethernet, radio-relejnih i žičanih veza. Pojedinačni kontroleri razmenjuju međusobno informacije neophodne za upravljanje i nadzor nad sistemom. Funkcionisanjem mreže i sistema u celini upravlja centralni Master PLC, u Direkciji JKP-“Vodovod” Kruševac.

Komandni centar KKC Bagdala

Kliknite na sliku za uvećanje

U komandnim centrima PC Serveri umreženi su sa  PLC kontrolerom, sa namenom da omoguće vizuelno praćenje, komandovanje, generisanje arhiva i štampanih izveštaja. Posredstvom ovih računara korisnici (rukovodioci i rukovaoci-dispečeri) dobijaju trenutni uvid u stanje sistema, biraju između različitih režima upravljanja, izdaju komande motorima pumpi u pumpnim stanicama rezervoara u ručnom režimu, menjaju parametre u automatskom radu, a po potrebi mogu pregledati i istoriju dešavanja, merenih podataka i sl.

Nadzorni računar ima iste mogućnosti, osim što je komandovanje preko njega onemogućeno, iz proceduralnih razloga, tako da je komandovanje u celom sistemu dozvoljeno samo preko glavnih PC Servera iz KKC Direkcije ili KKC Bagdale.

U daljim fazama izgradnje CSNU, ovaj sistem je moguće jednostavno dograđivati segmentima koji će pokrivati ostale distributivne pravce, prema potrebama i mogućnostima JKP “Vodovod” Kruševac.

SCADA sistem u CSNU vodovodnim sistemom grada Kruševca  sačinjavaju:      

  • 2 SCADA server,1 SCADA klijent,
  • 6 kontrolera,
  • oko 40 analognih tagova,
  • preko 400 digitalnih tagova,
  • 5 Slika, 5 izveštaja
  • Komunikacija: WLL, Radio, RS485.

U scadi je korišćena kombinacija 2D tehnologija izrade slika za grafički prikaz procesa spomenutih delova sistema. U nastavku su prikazane slike za pojedine delove sistema:

Crpna stanica Bagdala

Kliknite na slike za uvećanje

Pumpna stanica Kapidžija koja vodu iz gradske mreže potiskuje u rezervoar R Tekije 1.

Kliknite na slike za uvećanje

Pumpna stanica i rezervoar Tekije 1 koja prepumpava  vodu ka rezervoaru Tekije 2.

Kliknite na slike za uvećanje

Mesečni i dnevni izveštaj

Kliknite na slike za uvećanje

Projekti

Sistem nadzora na brani Ćelije – Srbijavode VPC Niš

Revitalizovane su merne stanice za merenje nivoa i protoka reke Rasine na ulasku u akumulaciju Ćelije i nizvodno od nje. Dodata je nova merna stanica za merenje nivostaja Rasine na lokaciji Ravni za potrebe Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda, a podatak o nivostaju se dodatno prenosi u centar nadzora nad akumulacijom Ćelije, zajedno sa sopstvenim merenjima parametara akumulacije. Svi podaci skupljeni u ovom centru mogu se u realnom vremenu posmatrati i u Vodoprivrednom centru "Morava" u Nišu.

Pročitajte više
CSNU vodovodnim sistemom Kruševca – JKP “Vodovod” Kruševac

Prvi sistem za daljinski nadzor u kruševačkom vodovodu postavljen je još 1995. godine u svrhu daljinskog pristupa podacima sa akumulacije Ćelije i iz postrojenja Majdevo. Nasledio ga je moderniji sistem, koji od 2007. godine omogućava i daljinski nadzor i upravlajnje nad nekoliko distributivnih pravaca u vodovodnoj mreži. U toku su radovi na daljoj modernizaciji i uključivanju objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja "Ćelije" u ovaj jedinstveni sistem daljinskog nadzora i kontrole.

Pročitajte više
Sistem nadzora na PPV “Ribnica” – KJP “Zlatibor”

Opština Čajetina, geografski pripada prostoru jugozapadne Srbije, administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Opština zauzima površinu od 64700 hektara, sa oko 15000 stanovnika.

Pročitajte više