telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Rekonstrukciji nadzorno-upravljačkog sistema "Mali Zabran" u JKP "Vodovod-Šabac"

Oktobar 2019.

Postrojenje za prečišćavanje vode PPV "Mali Zabran" je u ranijim fazama izgradnje već uključeno u sistem daljinskog nadzora i upravaljanja (SDNU) vodovodnim sistemom grada Šapca, zajedno sa PPV "Tabanović" i glavnim gradskim rezervoarom, vodotornjem "Letnjikovac". Za razliku od PPV "Tabanović", gde je nadzorni sistem kompletno rekonstruisan, u ranijoj fazi je SDNU obuhvatio samo nadzorne funkcije nad crpnom stanicom čiste vode u PPV "Mali Zabran". U ovoj fazi izgradnje SDNU rekonstruisan je sistem nadzora i upravljanja tako da se omogući daljinska ručna i automatizovana kontrola nad crpnom stanicom "Mali Zabran" (slika desno). Upravljačke funkcije nad CS "Mali Zabran" su moguće iz komandno-kontrolnog centra KKC "Mali Zabran", dok je iz KKC "Tabanović" omogućen samo daljinski nadzor nad PPV "Mali Zabran".

 

Što se tiče buster stanice BS "Letnjikovac" (slika desno), u nju je instalirana nova oprema SDNU tako da je obezbeđen daljinski ručni ili automatski režim rada pumpi u ovom objektu. U automatskom režimu je omogućena fina regulacija izlaznog pritiska, uz dodatne funkcije samostalne rotacije pumpi radi izjednačavanja vremena rada ili u slučaju kvarova, kao i mekog starta buster stanice i bezudarne promene radnih i rezervnih pumpi, kako bi se minimizirao rizik od oštećenja potisnog cevovoda usled eventualnog hidroudara. Interesatno je da je BS "Letnjikovac" komunikaciono povezana u SDNU preko objekta vodotornja "Letnjikovac", posredstvom optičkog kabla.