telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Revitalizacija sistema daljinskog nadzora i upravljanja regionalnog vodovodnog sistema "Rasina" i integracija u jedinstveni sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod-Kruševac"

Novembar 2018.

Objekti regionalnog vodovodnog sistema "Rasina" omogućavaju plasman vode iz postrojenja za prečišćavanje vode PPV Majdevo na kompletnu teritoriju opštine Kruševac, kao i dovod pitke vode u tri susedne opštine Stalać, Ćićevac i Varvarin. Dovod vode na ulazu grada Kruševca kontroliše se preko objekata merno-regulacionog bloka MRB Lipovac i rezervoara R Lipovac, dok se snabdevnost samog grada kontroliše rezervoarom R Bagdala i njegovim merno-regulacionim blokom MRB Grudobran. Plasman vode u svakoj od opština Stalać, Ćićevac i Varvarin kontroliše se po jednim od tri novoizgrađena merno-regulaciona bloka MRB Stalać, MRB Ćićevac (slika desno) i MRB Varvarin koji kontrolišu glavne rezervoare R Stalać (na slici dole: pogled na arheološki lokalitet "Todorova kula" sa rezervoara R Stalać), R Ćićevac i R Varvarin.

 

U dosadašnjim fazama izgradnje jedinstvenog sistema nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod-Kruševac" obuhvaćeni su i objekti regionalnog sistema MRB Lipovac, R Lipovac, MRB Grudobran  i R Bagdala. Nažalost, tokom izgradnje i opremanja ostalih objekata regionalnog vodovodnog sistema "Rasina", ti objekti nisu uključeni u SDNU. U ovoj fazi dogradnje SDNU u potpunosti je revitalizovana postojeća kontrolerska i merna oprema u objektima na teritorijama opština Stalać, Ćićevac i Varvarin, dograđena je adekvatna komunikaciona oprema i ugrađeni su novi softveri kojima je omogućena kompletna daljinska ručna ili automatska kontrola plasmana vode, koju prati i potupni tehnološki nadzor nad svim pomenutim objektima. U okviru ove faze u jedinstveni SDNU su uključeni i objekti PPV Majdevo i akumulacije Ćelije.

 

Jedinstveni SDNU kruševačkog vodovoda sada obuhvata objekte distributvnog i regionalnog sistema u radijusu od preko 20km u odnosu na Direkciju JKP, pri čemu vazdušno rastojanje od krajnjeg objekta na jugozapadu, akumulacije Ćelije, do krajnjeg objekta integrisanog u SDNU na severoistoku, rezervoara R Ćićevac, iznosi približno 39km. Osim komandnog centra u Direkciji, komandni centar postoji i na lokaciji objekta R Bagdala, a planira se i aktiviranje novog komandno-kontrolnog centra na lokaciji baždarnice Lipovac.