telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Projekti

CSNU CPPOV “Mlakovac” - JKP Gornji Milanovac

Gornji Milanovac, Maj 2014.
CSNU CPPOV “Mlakovac” - JKP Gornji Milanovac

Uvod

Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Gornjeg Milanovca (CPPOV "Gornji Milanovac") je projektovano, izgrađeno i pušteno u rad u periodu 1991-1994. godine.

Postrojenje je projektovano za ekvivalentno opterećenje od ukupno 100000 ekvivalentnih stanovnika (ES). Tadašnjim projektom predviđena je fazna izgradnja postrojenja, pri čemu su za konačnu fazu izvedeni sledeći procesni objekti i prateća infrastruktura:

 • Crpna stanica sirove vode,
 • Objekat sa finim rešetkama,
 • Aerisani peskolovi-mastolovi,
 • Bazeni za biološku aeraciju,
 • Primarni i sekundarni ugušćivač mulja,
 • Crpna stanica za recirkulaciju mulja,
 • Komandno-laboratorijska zgrada,
 • Kompresorska stanica,
 • Digestor
 • Trafo stanica i portirnica.

Projektom je predviđeno da se za projektovani kapacitet i opterećenje postrojenja garantuje izlazni kvalitet prečišćene vode koja se ispušta u reku Despotovicu, tako da:

 • koncentracija suspendovanih čestica u efluentu ne premašuje 30 mg/l,
 • prosečna koncentracija BPK5 ne prelazi 20 mg/l.
CPPOV “Mlakovac” u Gonjem Milanovcu i ekranski prikaz na Scadi

Kliknite sliku desno za uvećanje

Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Gornjeg Milanovca (CPPOV "Mlakovac") projektovano je u dve faze i za sledeće uslove:

 • ekvivalentno organsko opterećenje u krajnjoj fazi:              100 000 ES
 • hidrauličko opterećenje:
  • maksimalno dnevno:
   • I faza:                                                                   200 l/s (17280 m3/d)
   • II faza (ukupno):                                                 400 l/s (34560 m3/d)
  • maksimalno časovno:
   • I faza:                                                                   250 l/s (900 m3/h)
   • II faza (ukupno):                                                 500 l/s (1800 m3/h)
 • organsko (biološko) opterećenje u krajnjoj fazi::                  6000 kgBPK5/d

Na postrojenju se vrši objedinjeni tretman domaćih upotrebljenih voda (sanitarna voda), otpadnih voda od industrije, infiltrovanih voda, kao i dela atmosferskih voda, do kvaliteta za upuštanje u recipijent (reka Despotovica).

Na liniji vode postrojenje je projektovano u dve identične procesne linije, svaka maksimalnog hidrauličkog kapaciteta od po 250 l/s. U svakoj liniji nalaze se: rešetke, peskolov, primarni taložnik, bazeni za biološku aeraciju (2 kom) i sekundarni taložnik. Ovi objekti i uređaji I faze su i izvedeni, uključivši i CS sirove vode i CS za recirkulaciju i višak mulja (konačna faza).

Tehnološki postupak tretmana otpadnih voda uključuje sledeće postupke:

 • prethodno (preliminarno) prečišćavanje koje uključuje pumpanje sirove vode i uklanjanje grubog i inertnog materijala (grube i fine reštke, peskolovi).
 • primarno prečišćavanje uključuje uklanjanje finih suspendovanoh čestica i vrši se u primarnim taložnicima.
 • sekundarno (biološko) prečišćavanje bazirano je na procesu aktivnog mulja bez nitrifikacije i  sastoji se od biološke aeracije i taloženja aktivnog mulja u sekundarnim taložnicima. U procesu sekundarnog tretmana vrši se permanenta recirkulacija aktivnog mulja i povremena evakuacija viška aktivnog mulja na dalji tretman.

Tretman mulja obuhvata primarno ugušćivanje primarnog mulja i viška aktivnog mulja u primarnom ugušćivaču, anaerobnu digestiju ugušćenog mulja u digestorima, sekundarno ugušćvanje prevrelog mulja u sekundarnom ugušćivaču i mehaničku dehidrataciju ugušćenog mulja na filter presama.

U procesu anaerobne digestije kao nusprodukt nastaje i biogas. Projektom je predviđeno da se biogas prečišćava i koristi za grejanje digestora i za proizvodnju električne energije za potrebe rada postrojenja.

Tehnološki postupak tretmana otpadnih voda – Scada prikaz

Kliknite sliku za uvećanje

Konfiguracija sistema CSNU

Konceptualno rešenje CSNU CPPOV “Mlakovac” u Gornjem Milanovcu je zasnovano na mreži programabilnih logičkih kontrolera (PLC) i nadzornih PC računara, preko kojih se izvršavaju sve upravljačke i nadzorne funkcije CSNU. U sistemu se nalazi pet kontrolera odgovarajuće klase, zajedno sa komunikacionom, mernom, zaštitnom i pratećom opremom. Kontroleri su spregnuti sa pomenutnom opremom, kao i sa postojećom tehnološkom opremom (pumpe, motori, pokretne trake, frekventni invertori ventili i sl.) radi nadzora i kontrole nad istom.

Preko mreže koja je realizovana posredstvom sistema žičanih RS485 veza korišćenjem MODBUS ASCII protokola, master PLC razmenjuje informacije sa pojedinačnim kontrolerima koje su neophodne za upravljanje i nadzor nad sistemom. Funkcionisanjem mreže i sistema u celini upravlja centralni PLC, nazvan Master PLC, smešten u komandnom zgradi.

U komandnom centru se nalazi i glavni PC Server. PC Server je umrežen sa Master PLC‑om, tako da omogući vizuelno praćenje i komandovanje kompletnim sistemom, kao i  generisanje arhiva i štampanih izveštaja. Posredstvom ovog računara korisnici (rukovodioci i rukovaoci-dispečeri) dobijaju trenutni uvid u stanje sistema, biraju između različitih režima upravljanja, izdaju komande izvršnim organima u ručnom režimu, menjaju parametre u automatskom radu, a po potrebi mogu pregledati i istoriju dešavanja, merenih podataka, izdatih komandi i sl. Kominukaciona mreža vodovodnog sistema grada Valjeva:

Kominukaciona mreža vodovodnog sistema grada Valjeva

Kliknite sliku za uvećanje

SCADA sistem u CPPOV “Mlakovac”  sačinjavaju:     

 • 1 SCADA server,1 SCADA klijent,
 • 5 kontrolera,
 • 87 Analogna taga,
 • 107 Digitalni tag,
 • 11 Slika, 2 izveštaja
 • Komunikacija: Radio, RS485, Ethernet LAN, Ethernet WLL.

Scada prikazuje procese u realnom vremenu i u 3D prikazu.

U nastavku su prikazani slike i komentari za ključne jedinice tehnološkog procesa.

Pumpe sirove vode su zavojnog tipa i njihove tehnološke karakteristike zadovoljavaju uslove trenutnog opterećenja postrojenja.

Pumpe sirove vode

Kliknite slike za uvećanje

Grube i fine rešetke mogu da propuste ukupni projektovani protok od 500 l/s sirove vode. Za uslove izmerenog protoka sirove vode od cca 150 l/s i brzine vode su manje od projektovanih, što bi moglo da ima uticaja na pojačano taloženje čvrstog materijala u dovodnom kanalu, ali bez ozbiljnijih poremećaja na rad rešetki.

Grube i fine rešetke

Kliknite slike za uvećanje

Aerisani peskolovi – mastolovi, izvedena su dva peskolova, svaki korisne širine W=2.0 m i korisne dužine L=15.0 m, što daje odnos dužina/širina = 7.5. Za trenutno izmereni kapacitet od 75 l/s peskolovi mogu zadovoljavaju efekte prečišćavanja, naročito sa aspekta povećanog vremena zadržavanja, a kao uslov za kvalitetno funkcionisanjea peskolova je da se redovno održavaju i čiste.

Aerisani peskolovi – mastolovi

Kliknite slike za uvećanje

Primarni taložnici Izveden je jedan primarni taložnik, od ukupno dva. Svaki primarni taložnik je projektovan za maksimalni kapacitet od 250 l/s.

Primarni taložnici

Kliknite slike za uvećanje

Bazeni za aeraciju projektovana su četiri bazena za aeraciju,a opremanje difuzorima i pratećom instalacijom je urađeno za tri. Bazeni imaju potrebnu dubinu i zapreminu, što omogućava dovoljno dugo vreme kontakta mikroorganizama i otpadne vode, odnosno starost aktivnog mulja. Bazeni se snabdevaju vazduhom pomoću  duvaljki, po jedna duvaljka za svaki bazen.

Bazeni za aeraciju

Kliknite slike za uvećanje

Duvaljke zajedno sa cevnim razvodom za vazduh sa pratećom armaturom membranskim difuzorima čine sistem za aeraciju. Ovaj sistem predstavlja ključni deo tehnološkog procesa, s obzirom da od njega zavisi kvalitetno odvijanje biohemijske razgradnje organskih materija u procesu sa aktivnim muljem. Usled nedovoljne količine kiseonika i njegove neuniformne raspodele može doći do smanjenih efekata prečišćavanja što ima reperkusija na kvalitet mulja, a samim tim i na kvalitet efluenta.

Sekundarni taložnici Izveden je jedan sekundarni taložnik, od ukupno dva. Svaki sekundarni taložnik je projektovan za maksimalni kapacitet od 250 l/s.

Sekundarni taložnici

Kliknite slike za uvećanje

Pumpe za recirkulaciju mulja su korektno dimenzionisane i njihove tehnološke karakteristike zadovoljavaju uslove trenutnog opterećenja postrojenja.

Pumpe za recirkulaciju mulja

Kliknite slike za uvećanje

Uguščivaći mulja:

 • Primarni uguščivać mulja za potrebe maksimalnog kapaciteta postrojenja projektovan je i izveden jedan primarni ugušćivač mulja. Ugušćivač je predviđen za objedinjeno ugušćivanje primarnog mulja i viška aktivnog mulja na gravitacionom principu.
 • Sekundarni uguščivaći mulja za potrebe naknadno ugušćivanja prevrelog mulja iz anaerobnih digestora. Karakteristike sekundarnog ugušćivača su u svemu identične kao za primarni ugušćivač.
Uguščivaći mulja

Kliknite slike za uvećanje

Sistem za mehaničku dehidrataciju mulja sastoji se od: napojnih pumpi za transport ugušćenog mulja, trakastih filter presa, pumpe i kompresora za pranje prese, uređaja za pripremu i doziranje polielektrolita za kondicioniranje mulja, kontejnera za prihvatanje dehidratisanog mulja, komandnih elektroormana,  prateće instalacije cevovoda i armature i merno-regulacione i prateće opreme.

Sistem za mehaničku dehidrataciju mulja

Kliknite slike za uvećanje

Projekti

Sistem nadzora na brani Ćelije – Srbijavode VPC Niš

Revitalizovane su merne stanice za merenje nivoa i protoka reke Rasine na ulasku u akumulaciju Ćelije i nizvodno od nje. Dodata je nova merna stanica za merenje nivostaja Rasine na lokaciji Ravni za potrebe Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda, a podatak o nivostaju se dodatno prenosi u centar nadzora nad akumulacijom Ćelije, zajedno sa sopstvenim merenjima parametara akumulacije. Svi podaci skupljeni u ovom centru mogu se u realnom vremenu posmatrati i u Vodoprivrednom centru "Morava" u Nišu.

Pročitajte više
CSNU vodovodnim sistemom Kruševca – JKP “Vodovod” Kruševac

Prvi sistem za daljinski nadzor u kruševačkom vodovodu postavljen je još 1995. godine u svrhu daljinskog pristupa podacima sa akumulacije Ćelije i iz postrojenja Majdevo. Nasledio ga je moderniji sistem, koji od 2007. godine omogućava i daljinski nadzor i upravlajnje nad nekoliko distributivnih pravaca u vodovodnoj mreži. U toku su radovi na daljoj modernizaciji i uključivanju objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja "Ćelije" u ovaj jedinstveni sistem daljinskog nadzora i kontrole.

Pročitajte više
Sistem nadzora na PPV “Ribnica” – KJP “Zlatibor”

Opština Čajetina, geografski pripada prostoru jugozapadne Srbije, administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Opština zauzima površinu od 64700 hektara, sa oko 15000 stanovnika.

Pročitajte više