telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Projekti

CSNU kanalizacionim sistemom Pančeva - JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo

Pančevo, Maj 2014.

Uvod

Firma Elektro je 2010-2011 godine izradila Glavni projekat daljinskog nadzora i upravljanja kanalizacionim sistemom grada Pančeva i izvela radove po sistemu "ključ u ruke".

Pogled na Pančevo sa bazne stanice

Kliknite na sliku za uvećanje

Kanalizacioni sistem grada Pančeva sastoji se od podsistema za odvođenje upotrebljenih (fekalnih) voda i atmosferskih (kišnih) voda. U sastavu sistema se nalazi sedam fekalnih crpnih stanica  i tri kišne crpne stanice, čiji je primarni zadatak odvođenje upotrebljenih voda do reke Dunav, odnosno atmosferskih voda do reka Tamiš i Dunav.

Centralizovani sistem daljinskog nadzora i upravljanja (CSNU) trenutno obuhvata šest fekalnih crpnih stanica: FCS1 Moše Pijade, FCS2 Narodna bašta, FCS3 Misa, FCS6 Luka Dunav, FCS Vojlovica 1, FCS Vojlovica 2 i komandno-kontrolni centar (KKC).  Predviđa se povezivanje u sistem i  FCS Kudeljarski nasip, KCS Crveni magacin (Tamiš) KCS Subotička.

Primenjenim konceptualnim rešenjem iz glavnog projekta postavljen je centralni sistem za nadzor i upravljanje zasnovan na mreži programibilnih logičkih kontrolera (PLC), instaliranih u dislociranim objektima tipa FCS i KKC.

Komunikacioni put je zasnovan na bežičnoj Ethernet tehnologiji, posredstvom koje su svi kontroleri uključeni u zasebnu računarsku mrežu, sa ograničenim pravom pristupa.

PLC kontroleri izvršavaju akvizicione, neposredne upravljačke i zaštitne funkcije nad opremom u objektima gde su predviđeni. Ovo je posebno važno za zaštitne i upravljačke funkcije, koje na ovaj način neće zavisiti od funkcionalnosti sistema veza. Rad svih PLC kontrolera u crpnim stanicama kontroliše i nadgleda jednistveni kontroler u komandno-kontrolnom centru, tzv. Master kontroler.

Postavljeni DVR tip Netiks IP NVR-32 je poseban računar opremljen diskom dovoljnog kapaciteta za čuvanje video zapisa, koje sa učestanošću od jedne slike svake sekunde, skuplja sa svih video kamera u sistemu. DVR snima zapise svih kamera onoliko dugo unazad koliko mu to dozvoljava kapacitet diska, nakon čega briše hronološki najstarije zapise da bi smestio nove.

PC računar povezan sa DVR-om, opremljen posebnim softverom omogućuje:

  • pregledanje slika sa svih kamera u realnom vremenu, uz mogućnost izbora broja zapisa koji se prate na ekranu,
  • pregledanje istorijskih video-zapisa sa DVR-a, u okvirima onog perioda u kojem DVR čuva video-zapise.
Izgled pumpe i razvodnog ormara

Kliknite slike za uvećanje

Osnovne funkcije CSNU

U funkcionalnom smislu, CSNU obavlja dve osnovne finkcije:

  • nadzornu,
  • upravljačku,
  • video-nadzor koristi istu mrežu kao i kontrolerski deo CSNU, ova dva podsistema nisu direktno spregnuta. Video zapisi će se čuvati u posebnom uređaju DVR-u u KKC, a za njihovu prezentaciju  se koristiti poseban PC računar.

U okviru CSNU su predviđeni i sistemi besprekidnog napajanja sa značajnom autonomijom, za podršku merne, računarske, komunikacione i video opreme na svakoj lokaciji, koji obezbeđuju izvršenje svih nadzornih funkcija i tokom dužih prekida napajanja

CSNU - sektor kanalizacije

Kliknite sliku za uvećanje

Čistači rešetki su uključeni u CSNU i kroz sistem kontrolera, koji će omogućiti njihovu daljinsku kontrolu, kao i kroz sistem video-nadzora. Svaki od ova dva podsistema CSNU pružiće poseban aspekt nadzora. Kontrolerski deo  omogućava detekciju krajnjih položaja, merenje nivoa vode ispred rešetki i otkrivanje skrivenih neregularnosti, drugim rečima one informacije koje video zapis ne može da pruži. S druge strane, video snimak će pomoći da se otkriju povremena neočekivana dešavanja sa kojima atomatizovano upravljanje čistačem ne može da se izbori.

FCS Narodna bašta

Kliknite slike za uvećanje

U scadi je korišćena kombinacija 2D i 3D tehnologije izrade slika za grafički prikaz procesa spomenutih delova sistema. U nastavku su prikazane slike za pojedine delove sistema:

Primer lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja

Kliknite slike za uvećanje

Primer lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja

Kliknite slike za uvećanje

Projekti

Sistem nadzora na brani Ćelije – Srbijavode VPC Niš

Revitalizovane su merne stanice za merenje nivoa i protoka reke Rasine na ulasku u akumulaciju Ćelije i nizvodno od nje. Dodata je nova merna stanica za merenje nivostaja Rasine na lokaciji Ravni za potrebe Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda, a podatak o nivostaju se dodatno prenosi u centar nadzora nad akumulacijom Ćelije, zajedno sa sopstvenim merenjima parametara akumulacije. Svi podaci skupljeni u ovom centru mogu se u realnom vremenu posmatrati i u Vodoprivrednom centru "Morava" u Nišu.

Pročitajte više
CSNU vodovodnim sistemom Kruševca – JKP “Vodovod” Kruševac

Prvi sistem za daljinski nadzor u kruševačkom vodovodu postavljen je još 1995. godine u svrhu daljinskog pristupa podacima sa akumulacije Ćelije i iz postrojenja Majdevo. Nasledio ga je moderniji sistem, koji od 2007. godine omogućava i daljinski nadzor i upravlajnje nad nekoliko distributivnih pravaca u vodovodnoj mreži. U toku su radovi na daljoj modernizaciji i uključivanju objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja "Ćelije" u ovaj jedinstveni sistem daljinskog nadzora i kontrole.

Pročitajte više
Sistem nadzora na PPV “Ribnica” – KJP “Zlatibor”

Opština Čajetina, geografski pripada prostoru jugozapadne Srbije, administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Opština zauzima površinu od 64700 hektara, sa oko 15000 stanovnika.

Pročitajte više