telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Projekti

CSNU u JP "Vodovod i kanalizacija" Loznica

Loznica, Maj 2014.
CSNU u JP "Vodovod i kanalizacija" Loznica

Uvod

Sistem vodosnabdevanja Loznice čine funkcionalne tehničko-tehnološke celine u koje ubrajamo izvorišta, crpne stanice, rezervoare, glavni i distributivni cevovodi, razvodna mreža i priključci. Raspored objekata sistema vodosnabdevanja određen je položajem naselja odnosno potrebama potrošača (konzumnog područja) na način da se u svakom trenutku obezbede dovoljne količine kvalitetne pijaće vode.

U gradu ima oko 600 km vodovodne mreže koja je u nadležnosti javno-komunalnog preduzeća JP "Vodovod i kanalizacija". Grad Loznica se snabdeva vodom glavnim cevovodom iz sabirnog rezervoara i crpne stanice (RiCS) Banja Koviljača koja vodu dobija iz izvorišta: Zelenica sa ukupno osam bunara i Gornje polje sa četiri bunara. Voda se pumpama dovodi do sabirnog rezevoara RiCS Banja Koviljača.

Iz sabirnog rezervoara čiste vode Banja Koviljača, voda se sa jednom grupom pumpi potiskuje u glavni cevovod i transportuje do tzv. lozničkog vodovodnog prstena, odakle se dalje distributivnim cevovodima potiskuje ka lokalnim crpnim stanicama i krajnim potrošačima. Druga grupa pumpi potiskuje vodu ka distributivnom paru rezervoara i crpne stanice RiCS Ujedinjene nacije – rezervoar R Sanatorijum.

Konfiguracija CSNU

Konceptualno rešenje nadzora i upravljanja u JP “Vodovod i kanalizacija” - Loznica je zasnovano na mreži programabilnih logičkih kontrolera (PLC) i nadzornih PC računara, preko kojih se izvršavaju sve upravljačke i nadzorne funkcije CSNU.

Sledeće tehnološke celine su posebno izdvojene i opremljene  mernom, računarskom i komunikacionom opremom i povezane u CSNU:

  • Šanac – Ploča – Voćnjak – M. Bobija,
  • Jablan – Bubanj i
  • Grnčara – Gnila,
  • Ujedinjene nacije – Sanatorijum,
  • Trešnjica – Baščeluci.

CSNU je izvođen u nekoliko etapa. U prvoj fazi realizacije u toku 2010. godine je obuhvaćeno formiranje glavnog centra nadzora u KKC Direkcija.

Postavljen je Master PLC kontroler, i server računar na kome je instaliran sistemski i aplikativni SCADA softver MapNet plus. Ova faza obuhvatila je i kompletnu rekonstrukciju merno-regulacione opreme i uključenje objekata na pravcima Šanac-Bobija, Jablan-Bubanj i Grnčara-Gnila u CSNU.

Konfiguracija CSNU

Kliknite na slike za uvećanje

Konfiguracija CSNU

Kliknite na sliku za uvećanje

Druga faza je realizovana 2013. god, i obuhvatala je integrisanje objekata na distributivnim pravcima RiCS UN - R Sanatorijum i RiCS Trešnica - R Baščeluci u postojeći CSNU JP "Vodovod i kanalizacija" Loznica, kao i omogućavanje daljinskog nadzora i komandovanja iz KKC Direkcija objektom CS Banja Koviljača.

U svim udaljenim objektima vodovodne mreže je ugrađena merno regulаcionа oprema koju sačinjava 12 transmitera pritiska, 7 merača protoka i 10 merača nivoa kao i 11 PLC kontrolera.

PLC kontroleri izvršavaju akvizicione, neposredne upravljačke i zaštitne funkcije nad opremom u objektima gde su predviđeni. Rad svih PLC kontrolera u crpnim stanicama kontroliše i nadgleda jednistveni kontroler u komandno-kontrolnom centru KKC Direkcija, tzv. Master kontroler.

U okviru CSNU su predviđeni i sistemi besprekidnog napajanja sa značajnom autonomijom, za podršku merne, računarske, komunikacione i video opreme na svakoj lokaciji, koji obezbeđuju izvršenje svih nadzornih funkcija i tokom dužih prekida napajanja

Komunikacioni put u CSNU JP "Vodovod i kanalizacija" Loznica je zasnovan većim delom na radio-relejnoj tehnici, na talasnim dužinama 0,7m. Takođe, koristi se i GPRS mreža za objekte gde nije bilo moguće uspostaviti radio komunikaciju kao što je bio slučaj sa objektom rezervoar Bubanj. Posredstvom ove mreže pojedinačni kontroleri razmenjuju međusobno informacije neophodne za upravljanje i nadzor nad sistemom.

Komunikaciona mreža

Kliknite na sliku za uvećanje

U komandnom centru KKC Direkcija se nalazi i glavni PC Server. PC Server je umrežen sa Master PLC‑om, tako da omogući vizuelno praćenje i komandovanje kompletnim sistemom, kao i  generisanje arhiva i štampanih izveštaja. Posredstvom ovog računara korisnici (rukovodioci i rukovaoci-dispečeri) dobijaju trenutni uvid u stanje sistema, biraju između različitih režima upravljanja, izdaju komande izvršnim organima u ručnom režimu, menjaju parametre u automatskom radu, a po potrebi mogu pregledati i istoriju dešavanja, merenih podataka, izdatih komandi i sl.

Instalirani SCADA sistem sačinjavaju 1 SCADA server i 2 SCADA klijenta. Na svim nadzornim računarima instaliran je SCADA softver MapNet plus. U sistem je integrisano 10 dislociranih čvorova sa kojih se dobija oko 80 analognih kao i preko 440 digitalnih signala i koji se prikazuju na ukupno 14 ekranskih prikaza i 30 izveštaja.

Glavni Scada prikazi CSNU vodovodnog sistema

Kliknite na sliku za uvećanje

U funkcionalnom smislu, CSNU obavlja dve osnovne funkcije:

  • nadzornu i
  • upravljačku.

Sistem omogućava nadzor i upravljanje radom pumpi i ostale opreme na svim distributivnim pravcima integrisanim u CSNU. One obuhvataju prikaze trenutnih stanja mernih i indikatorskih signala, grafički prikaze trendova svih praćenih veličina u proizvoljnim intervalima, praćenje alarmnih stanja i svih relevantnih događaja u sistemu, kao što su uključenja pumpi, promene stanja i dr, generisanje razičitih štampanih izveštaja (smenskih, dnevnih, mesečnih, godišnjih), automatizovano ili na zahtev i sl.

Nadzor preko računara u centru Direkcija

Kliknite na sliku za uvećanje

Preko nadzornih računara u centru Direkcija operateri mogu da biraju između daljinsko-ručnog ili daljinsko-automatskog komandovanja pumpama.

U daljinsko-ručnom režimu operateri imaju mogućnost da prema potrebama sistema ručno aktiviraju pumpe u dislociranim objektima, dok u daljinsko-automatskom režimu radom pumpi upravljaju samostalno glavni Master kontroler i lokalni kontroler po predefinisanom algoritmu prema zadatim nivoima u crpnom rezervoaru i uzvodnom rezervoaru. U daljinsko-automatskom režimu operateri mogu da menjaju zadate kontrolne nivoe u rezervoarima i time utiču na rad i efikasnost podsistema.

Projekti

Sistem nadzora na brani Ćelije – Srbijavode VPC Niš

Revitalizovane su merne stanice za merenje nivoa i protoka reke Rasine na ulasku u akumulaciju Ćelije i nizvodno od nje. Dodata je nova merna stanica za merenje nivostaja Rasine na lokaciji Ravni za potrebe Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda, a podatak o nivostaju se dodatno prenosi u centar nadzora nad akumulacijom Ćelije, zajedno sa sopstvenim merenjima parametara akumulacije. Svi podaci skupljeni u ovom centru mogu se u realnom vremenu posmatrati i u Vodoprivrednom centru "Morava" u Nišu.

Pročitajte više
CSNU vodovodnim sistemom Kruševca – JKP “Vodovod” Kruševac

Prvi sistem za daljinski nadzor u kruševačkom vodovodu postavljen je još 1995. godine u svrhu daljinskog pristupa podacima sa akumulacije Ćelije i iz postrojenja Majdevo. Nasledio ga je moderniji sistem, koji od 2007. godine omogućava i daljinski nadzor i upravlajnje nad nekoliko distributivnih pravaca u vodovodnoj mreži. U toku su radovi na daljoj modernizaciji i uključivanju objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja "Ćelije" u ovaj jedinstveni sistem daljinskog nadzora i kontrole.

Pročitajte više
Sistem nadzora na PPV “Ribnica” – KJP “Zlatibor”

Opština Čajetina, geografski pripada prostoru jugozapadne Srbije, administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Opština zauzima površinu od 64700 hektara, sa oko 15000 stanovnika.

Pročitajte više