telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Projekti

CSNU vodovodnim sistemom Čačka - JKP "Vodovod" Čačak

Čačak, April 2014.
CSNU vodovodnim sistemom Čačka - JKP "Vodovod" Čačak

Uvod

Vodosnabdevanje 33600 korisnika sa priključenih 23000 vodomera se snabdeva sa sistema "Rzav" oko 380 l/s (snabdeva se osim grada i polovina prigradskih naselja i sela), a sa postojećih izvorišta se obezbeduje 50 l/s. Na godišnjem nivou proizvede se blizu 11.5 miliona m³ pijaće vode. Instalisana snaga svih crpnih stanicaje oko 929 kW na CS u distributivnom sistemu i 495 KW na sistemu FazaI i Faza II. Na kanalizacionom sistemu na FCS je intalisana snaga pumpi od oko 254 kW.

Merna, komunikaciona i upravljačka oprema

Kliknite na slike za uvećanje

Izvršena je kompletna rekonstrukcija, i isporučena kompletna merna, komunikaciona i upravljačka oprema. U vodovodni deo sistema je integrisano ukupno 52 objekta vodovodnog sistema, koji obuhvataju mernoregulacione blokove, crpne i hidroforske stanice, rezervoare na distributivnim pravcima: Ljubić-Rakova, Preljina, Prislonica, Gornja Trepča, Loznica-Jezdina, Kulinovci-Loznica, Prijevor, Trbušani-Miokovci, Rošci-Vidova, zatim obuhvata upravljanje sa 14 bunara na izvorištu Prijevor kao i sa 12 bunara na izvorištu Beljina.

Konfiguracija sistema CSNU

Konceptualno rešenje CSNU vodovodnim i kanalizacionim sistemom u Čačku je zasnovano na mreži programabilnih logičkih kontrolera (PLC) i nadzornih PC računara, preko kojih se izvršavaju sve upravljačke i nadzorne funkcije CSNU.

Merno regulаcionа oprema

Kliknite na slike za uvećanje

Ugrađeno je  39 PLC kontrolera integrisanih komunikacionom mrežom, koja pokriva ukupnu povrišnu od preko 220km2. Mreža se sastoji od radio-relejnog segmenta sa 19 čvorova, 9 žičanih segmenata sa 25 čvorova, Ethernet bežičnog segmenta sa 4 čvora i 2 Ethernet žičana segmenta sa 7 hostova. U nadzornom delu sistema, a u okviru komunikacione mreže, neprekidno funkcionišu tri servera, kao i 4 dodatne dislocirane nadzorne stanice. Merno regulаcionа oprema postаvljenа je nа navedenim  objekаtima  vodovodne i kanalizacione mreže  koju sačinjava 28 transmitera pritiska,19 merača protoka i 42 merača nivoa. 

Na nadzornim računarima u komandnom centru Beljina i u Direkciji instaliran je SCADA softver MapNet plus. Postoje  i dva komandno kontrolna centra, KKC Beljina i KKC Direkcija. Oba centra su  funk cionalna za CSNU vodovodnog i kanalizacionog dela sistema. U KKC Beljina  instalirana  serverska PC stanica, opremljena hardverski i softverski za neprekidni rad, postavljena LAN mreža kao i bežična WLL mreža. Ovi  resursi  se  koristite kako za vodovodni tako i kanalizacioni deo CSNU.

SCADA sistem u CSNU vodovodnim sistemom grada Čačka  sačinjavaju:

  • 3 SCADA servera, 5 SCADA klijenata,
  • 50 Dislocirani čvorovi – kontrolera,
  • preko 300 analognih tagova,
  • preko 2000 digitalnih tagova,
  • 83 slike, 35 izveštaja,
  • Komunikacija: Radio, RS485, Ethernet WLL, Ethernet LAN   

U scadi je korišćena kombinacija 2D i 3D tehnologije izrade slika za grafički prikaz procesa spomenutih delova sistema. U nastavku su prikazane slike za pojedine delove sistema:

Glavni Scada prikazi CSNU vodovodnog sistema grada Čačka

Glavni Scada prikazi CSNU vodovodnog sistema grada Čačka

Kliknite na slike za uvećanje

Primer lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja

Primer lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja

Kliknite na slike za uvećanje

Sistem omogućava upravljanje radom pumpi na distributivnim pravcima, kao  i svim pumpama u fekalnim stanicama. Preko nadzornih računara u centru Beljina operateri mogu da biraju između daljinsko-ručnog ili daljinsko-automatskog komandovanja pumpama. U daljinsko-ručnom režimu operateri imaju mogućnost da prema potrebama sistema ručno aktiviraju pumpe u dislociranim objektima, dok u daljinsko-automatskom režimu radom pumpi upravlja samostalno lo kalni master pravca prema zadatim nivoi ma u rezervoarima U daljinsko-automatskom režimu operateri mogu da menjaju zadate kontrolne nivoe u rezervoarima i time utiču na rad i efikasnost podsistema.

Scada prikaz pojedinih delova sistema

Scada prikaz pojedinih delova sistema

Kliknite na slike za uvećanje

Scada prikaz brane Parmenac

Scada prikaz brane Parmenac

Kliknite na slike za uvećanje

Kanalizacioni sistem

Upravljanje kanalizacionim sistemom u JKP "Vodovod i kanalizacija Čačak" je podrazumevalo izradu idejnog  projekta i izvođenje radova. Realizacija je podrazumevala formiranje Glavnog centra nadzora i upravljanja kanalizacionim sistemom u postojećem KKC Beljina, postavljanje sistema radio veza za prenos podataka, kao i instalaciju opreme za upravljanje sledećim crpnim fekalnim stanicama: FCS Beljina, FCS Košutnjak,  FCS Jug, FCS Ljubić polje, FCS Konjevići1, FCS Konjevići 2, FCS Parmenac, FCS Konjevići I, FCS Konjevići II, FCS Preljina, MS Kolektor, FCS Konjevići III, FCS Konjevići IV.

U sistem je ugrađena  nova merno regulaciona oprema  komunikaciona oprema i izvršena adaptacija svih postojećih ormana pumpi. U sve kontrolere implementirane  kompleksne  procedure automatskog rada ovog sistema.

Scada prikaz kanalizacionog sistema grada Čačka

Scada prikaz kanalizacionog sistema grada Čačka

Kliknite na slike za uvećanje

U okviru sistema nadzora i upravljanja kanalizacionim delom vodovodnog sistema integrisano je 13 objekata sa 12 PLC kontrolera i komunikacionom mrežom sa radio-relejnim segmentom sa 12 čvorova i dva žičana segmenta sa po jednim čvorom, na ukupnoj površini od 55km2. Ovaj sistem je integrisan u jedinstveni sistem nadozra i upravljanja kompletnim vodovodnim sistemom grada Čačka.

Scada prikaz pojedinih fekalnih crpnih stanicaScada prikaz pojedinih fekalnih crpnih stanica

Kliknite na slike za uvećanje

Scada prikaz merne stanice na glavnog kolektoru dva kolektora Ø1200mm

Scada prikaz merne stanice na glavnog kolektoru dva kolektora Ø1200mm

Kliknite na slike za uvećanje

Projekti

Sistem nadzora na brani Ćelije – Srbijavode VPC Niš

Revitalizovane su merne stanice za merenje nivoa i protoka reke Rasine na ulasku u akumulaciju Ćelije i nizvodno od nje. Dodata je nova merna stanica za merenje nivostaja Rasine na lokaciji Ravni za potrebe Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda, a podatak o nivostaju se dodatno prenosi u centar nadzora nad akumulacijom Ćelije, zajedno sa sopstvenim merenjima parametara akumulacije. Svi podaci skupljeni u ovom centru mogu se u realnom vremenu posmatrati i u Vodoprivrednom centru "Morava" u Nišu.

Pročitajte više
CSNU vodovodnim sistemom Kruševca – JKP “Vodovod” Kruševac

Prvi sistem za daljinski nadzor u kruševačkom vodovodu postavljen je još 1995. godine u svrhu daljinskog pristupa podacima sa akumulacije Ćelije i iz postrojenja Majdevo. Nasledio ga je moderniji sistem, koji od 2007. godine omogućava i daljinski nadzor i upravlajnje nad nekoliko distributivnih pravaca u vodovodnoj mreži. U toku su radovi na daljoj modernizaciji i uključivanju objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja "Ćelije" u ovaj jedinstveni sistem daljinskog nadzora i kontrole.

Pročitajte više
Sistem nadzora na PPV “Ribnica” – KJP “Zlatibor”

Opština Čajetina, geografski pripada prostoru jugozapadne Srbije, administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Opština zauzima površinu od 64700 hektara, sa oko 15000 stanovnika.

Pročitajte više