telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Projekti

CSNU vodovodnim sistemom GM - JKP "Gornji Milanovac"

Gornji Milanovac, April 2014.
CSNU vodovodnim sistemom GM - JKP "Gornji Milanovac"

Uvod

Organizovano vodosnabdevanje Gornjeg Milanovca datira od 1943. godine. Trenutno se Gornji Milanovac snabdeva vodom iz četri sistema: Vujanskog, Brezanskog, Banjanskog i Regionalnog vodovodnog sistema "Rzav".

Vujanski sistem je izgrađen u toku 1943. godine. Kaptiranjem vrela "Vujan" voda se gravitaciono dovodi do rezervoara "Vujan", kapaciteta 400 m3, gde se hloriše tečnim hlorom, a zatim distibuira za potrebe domaćinstava u naselju Mlakovac, kompanije "Takovo" i PPOV Mlakovac. Kapacitet izvorišta je 6-10 l/s.

Brezanski sistem je izgrađen 1967. godine kao sistem za snabdevanje svih potrošača Gornjeg Milanovca i dela seoskih domaćinstava na magistralnom cevovodu od Brezne ka gradu. Ovaj sistem čine vrela: Šiban, Kuršumovo i Filipovića vrelo. Voda sa izvorišta Šiban se hloriše u sabirnom bazenu radi vodosnabdevanja potrošača u Teočinu. Ukupna izdašnost ovih vrela u letnjem periodu može biti manja od 20 l/s. Ova činjenica, kao i naglo povećanje broja stanovnika i industrijskih kapaciteta doveli su do izgradnje sistema za vodosnabdevanje "Gornji Banjani" 1967. godine.

Banjanski sistem čine: Popovo, Koleničko i Markovića vrelo. Izdašnost ovih vrela se kreće 30-50 l/s, dok pri povoljnim hidrološkim uslovima iznosi i do 90 l/s. Velike oscilacije u izdašnosti i kvalitetu uslovljene su padavinama.

Regionalni vodovodni sistem "Rzav" Priključen je na distributivnu vodovodnu mrežu Gornjeg Milanovca 1996. godine. Od postrojenja za prečišćavanje vode u Arilju, voda se gravitaciono transportuje do rezervoara i CS u Brđanima. Iz Brđana voda se cevovodom prečnika 600 mm i pumpama potiskuje u distributivni rezervoar "Neškovića Brdo".

Na ova četiri sistema za vodosnabdevanje priključeno je ukupno 10.384 potrošača svih kategorija, što u pogledu broja domaćinstava na području opštine čini nešto manje od 2/3 svih domaćinstava.

Konfiguracija sistema CSNU

Konfiguracija sistema CSNU

Kliknite na sliku za uvećanje

Konceptualno rešenje CSNU vodovodnim sistemom u Gornjem Milanovcu je zasnovano na mreži programabilnih logičkih kontrolera (PLC) i nadzornih PC računara, preko kojih se izvršavaju sve upravljačke i nadzorne funkcije CSNU. Ovo rešenje je primenjeno na distibutivni pravac Parac-Krš, distributivnu mrežu banjanskog i rzavskog sistema.

I faza aktivnosti je obuhvatala formiranje glavnog centra nadzora u Direkciji JKP Gornji Milanovac. Postavljanje master kontrolera, a na računarima u centru nadzora server računara i u nadzornim stanicama instaliranje neophodnog  sistemskog i aplikativnog softvera. Ova faza je takođe obuhvatala kompletnu rekonstrukciju merno-regulacione opreme svih objekata pomenutih delova sistema. Uvedeno je niz novih merenja: nivoa, protoka, rezidualnog hlora itd. U svim pumpnim i buster stanicama na pomenutim delovima sistema vodosnabdevanja smešten je po jedan kontroler odgovarajuće klase.

Preko računarske mreže koja je realizovana posredstvom sistema bežičnih ethernet veza pojedinačni kontroleri razmenjuju međusobno informacije neophodne za upravljanje i nadzor nad sistemom. Funkcionisanjem mreže i sistema u celini upravlja centralni PLC, nazvan Master PLC, smešten u Direkciji JKP-"G. Milanovac".

U komandnom centru nalaze se glavni PC server i jedan dodatni nadzorni računar. PC Server je umrežen sa Master PLC-om, sa namenom da omogući vizuelno praćenje, komandovanje, generisanje arhiva i štampanih izveštaja. Posredstvom ovog računara korisnici (rukovodioci i rukovaoci-dispečeri) dobijaju trenutni uvid u stanje sistema, biraju između različitih režima upravljanja, izdaju komande motorima pumpi u pumpnim stanicama rezervoara u ručnom režimu, menjaju parametre u automatskom radu, a po potrebi mogu pregledati i istoriju dešavanja, merenih podataka i sl. Nadzorni računar ima iste mogućnosti, osim što je komandovanje preko njega onemogućeno, iz proceduralnih razloga, tako da je komandovanje u celom sistemu dozvoljeno samo preko glavnog PC Servera.

Kominukaciona mreža vodovodnog sistema grada G. Milanovac:

Kominukaciona mreža vodovodnog sistema grada G. Milanovac

Kliknite na sliku za uvećanje

U kasnijim fazama izgradnje CSNU, ovaj sistem je moguće jednostavno dograđivati segmentima koji će pokrivati ostale distributivne pravce, prema potrebama i mogućnostima JKP G. Milanovac.

SCADA sistem u CSNU vodovodnim sistemom grada Gornjeg Milanovca  sačinjavaju: 

  • 1 SCADA server,1 SCADA klijent,
  • 8 kontrolera,
  • preko 70 analognih tagova,
  • oko 800 digitalnih tagova,
  • 11 Slika, 18 izveštaja
  • Komunikacija: Radio, RS485, Ethernet LAN, Ethernet WLL.

U scadi je korišćena kombinacija 2D i 3D tehnologije izrade slika za grafički prikaz procesa spomenutih delova sistema. U nastavku su prikazane slike za pojedine delove sistema:

Grafički prikaz delova sistema CSNU Gornji Milanovac

Kliknite na slike za uvećanje

Pumpna stanica i rezervoar PSiR Parac koja se gravitaciono snabdeva iz rezervoara HPiR Srčanik i koja vodom snabdeva rezervoar PSiR Grabovica

Pumpna stanica i rezervoar PSiR Parac

Kliknite na slike za uvećanje

Pumpna stanica i rezervoar PSiR Neškovića brdo iz koje se snabdevaju niži delovi grada, i koja prepumpava  vodu ka rezervoaru PSiR Ponjavići

Pumpna stanica i rezervoar PSiR Neškovića brdo

Kliknite na slike za uvećanje

Buster stanica BS Grobnice koja se vodom snabdeva gravitaciono iz rezervoara PSiR Srčanik, i dalje distribuira vodu u rezervoar R Tursko brdo,

Buster stanica BS Grobnice

Kliknite na slike za uvećanje

Projekti

Sistem nadzora na brani Ćelije – Srbijavode VPC Niš

Revitalizovane su merne stanice za merenje nivoa i protoka reke Rasine na ulasku u akumulaciju Ćelije i nizvodno od nje. Dodata je nova merna stanica za merenje nivostaja Rasine na lokaciji Ravni za potrebe Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda, a podatak o nivostaju se dodatno prenosi u centar nadzora nad akumulacijom Ćelije, zajedno sa sopstvenim merenjima parametara akumulacije. Svi podaci skupljeni u ovom centru mogu se u realnom vremenu posmatrati i u Vodoprivrednom centru "Morava" u Nišu.

Pročitajte više
CSNU vodovodnim sistemom Kruševca – JKP “Vodovod” Kruševac

Prvi sistem za daljinski nadzor u kruševačkom vodovodu postavljen je još 1995. godine u svrhu daljinskog pristupa podacima sa akumulacije Ćelije i iz postrojenja Majdevo. Nasledio ga je moderniji sistem, koji od 2007. godine omogućava i daljinski nadzor i upravlajnje nad nekoliko distributivnih pravaca u vodovodnoj mreži. U toku su radovi na daljoj modernizaciji i uključivanju objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja "Ćelije" u ovaj jedinstveni sistem daljinskog nadzora i kontrole.

Pročitajte više
Sistem nadzora na PPV “Ribnica” – KJP “Zlatibor”

Opština Čajetina, geografski pripada prostoru jugozapadne Srbije, administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Opština zauzima površinu od 64700 hektara, sa oko 15000 stanovnika.

Pročitajte više