telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Projekti

CSNU vodovodnim sistemom JKP Vodovod “Valjevo”

Valjevo, Maj 2014.
CSNU vodovodnim sistemom JKP Vodovod “Valjevo”

Uvod

Valjevo danas ima 70.000 stanovnika i prostire se na oko 2256 ha. Snabdevanje sirovom vodom vrši se sa tri izvorišta i to: Ilidža, Paklje, Gradac, a po izgradnji i iz akumulacije Rovni.

U sastavu vodovoda su i dva postrojenja:

  • postrojenje za preradu vode (PPV) Pećina i
  • postrojenje za prečišćavanje vode Divčibare kao hidraulički nezavisan sistem.

Predviđena je izgradnja regionalnog sistema "Rovni" sa akumulacijom zapremine 24 miliona m³ sirove vode, kao i postrojenje za prečišćavanje vode za piće kapaciteta 3x600 l/s.

Kao prelazno rešenje vodosnabdevanja Valjeva urađen je projekat za vodozahvat na reci Gradac, crpna stanica i potisni cevovod do postrojenja za prečišćavanje vode za piće "Pećina", kapaciteta 300 l/s. Regionalni projekat od 3x600 l/s urađen je 1987. god. i otpočelo se sa radovima na izgradnji prve faze čime je obezbeđeno 600 l/s vode.

Konfiguracija sistema CSNU

Konceptualno  rešenje CSNU u vodovodnom sistemu Valjevo je zasnovano na mreži programabilnih logičkih kontrolera (PLC) i nadzornih PC računara, preko kojih se izvršavaju sve upravljačke i nadzorne funkcije CSNU. U svim pumpnim, buster stanicama i rezervoarima sistema vodosnabdevanja smešten je po jedan kontroler odgovarajuće klase, zajedno sa komunikacionom, mernom, zaštitnom i pratećom opremom. Kontroleri su spregnuti sa pomenutnom opremom, kao i sa postojećom tehnološkom opremom (pumpe, ventili i sl.) radi nadzora i kontrole nad istom.

Konfiguracija sistema CSNU

Kliknite na sliku za uvećanje

Preko mreže koja je realizovana posredstvom sistema relejnih radio veza, master PLC razmenjuje informacije sa pojedinačnim kontrolerima koje su neophodne za upravljanje i nadzor nad sistemom. Ova mreža nazivamo glavnom komunikacionom mrežom. Funkcionisanjem mreže i sistema u celini upravlja centralni PLC, nazvan Master PLC, smešten u komandnom centru Radionica.

U komandnom centru se nalazi i glavni PC Server. PC Server je umrežen sa Master PLC-om, tako da omogući vizuelno praćenje i komandovanje kompletnim sistemom, kao i  generisanje arhiva i štampanih izveštaja. Posredstvom ovog računara korisnici (rukovodioci i rukovaoci-dispečeri) dobijaju trenutni uvid u stanje sistema, biraju između različitih režima upravljanja, izdaju komande izvršnim organima u pumpnim stanicama u ručnom režimu, menjaju parametre u automatskom radu, a po potrebi mogu pregledati i istoriju dešavanja, merenih podataka, izdatih komandi i sl.

U kasnijim fazama izgradnje CSNU moguće je dodavati proizvoljan broj nadzornih računara, preko kojih će sa iste ili drugih lokacija u opštini biti moguć nadzor, pa čak i upravljanje u okviru CSNU.

Kominukaciona mreža vodovodnog sistema grada Valjeva:

Kominukaciona mreža vodovodnog sistema grada Valjeva

Kliknite na sliku za uvećanje

I faza aktivnosti je obuhvatala formiranje glavnog centra nadzora u KKC1 Radionica JKP  Vodovod “Valjevo” odnosno izvorišta i crpne stanice Ilidža. Postavlja se Master kontroler, a na računaru u centru nadzora server računar i instalira se neophodan  sistemski i aplikativni softver. Master kontroler je ujedno i kontroler nad izvorištem. Ova faza obuhvata i kompletnu rekonstrukciju merno-regulacione opreme u ovom objektu.

Komandno kontrolni centar KKC Ilidža

Kliknite na slike za uvećanje

II faza aktivnosti je obuhvatala uključenje objekta RiCS Novi Boričevac i R Boričevac u CSNU JKP Vodovod - “Valjevo”, kao i postavljanje i instaliranje neophodne komunikacione opreme za uspostavljanje radio veze između nadzornog PLC-kontrolera smeštenog u KKC Ilidža sa kontrolerima u pomenutim objektima, preko repetitora koji je postavljen na lokaciji Peti Puk.

Rezervoar i crpna stanica Novi Boričevac
Rezervoar Boričevac

Kliknite na slike za uvećanje

SCADA sistem u CSNU grada Valjeva  sačinjavaju:  

  • 1 SCADA server, 3 Dislocirana čvora,
  • Oko 40 Analognih tagova,
  • Preko 100 Digitalnih tagova,
  • 12 Slika,19 Izveštaja
  • Komunikacija: Radio, RS485, Ethernet LAN.    

U scadi je korišćena kombinacija 2D tehnologija izrade slika za grafički prikaz procesa spomenutih delova sistema. U nastavku su prikazane slike za pojedine delove sistema:

Izvorišta i postrojenje za preradu vode, rezervoar i crpna stanica N. Boričevac

Izvorišta i postrojenje za preradu vode
Rezervoar i crpna stanica N. Boričevac

Kliknite na slike za uvećanje

Distributivni pravac Boričevac, izvorište i crpna stanica Ilidža

Distributivni pravac Boričevac
Izvorište i crpna stanica Ilidža

Kliknite na slike za uvećanje

Izveštaj o radu

Izveštaj o radu
Izveštaj o radu
Izveštaj o radu
Izveštaj o radu

Kliknite na slike za uvećanje

Projekti

Sistem nadzora na brani Ćelije – Srbijavode VPC Niš

Revitalizovane su merne stanice za merenje nivoa i protoka reke Rasine na ulasku u akumulaciju Ćelije i nizvodno od nje. Dodata je nova merna stanica za merenje nivostaja Rasine na lokaciji Ravni za potrebe Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda, a podatak o nivostaju se dodatno prenosi u centar nadzora nad akumulacijom Ćelije, zajedno sa sopstvenim merenjima parametara akumulacije. Svi podaci skupljeni u ovom centru mogu se u realnom vremenu posmatrati i u Vodoprivrednom centru "Morava" u Nišu.

Pročitajte više
CSNU vodovodnim sistemom Kruševca – JKP “Vodovod” Kruševac

Prvi sistem za daljinski nadzor u kruševačkom vodovodu postavljen je još 1995. godine u svrhu daljinskog pristupa podacima sa akumulacije Ćelije i iz postrojenja Majdevo. Nasledio ga je moderniji sistem, koji od 2007. godine omogućava i daljinski nadzor i upravlajnje nad nekoliko distributivnih pravaca u vodovodnoj mreži. U toku su radovi na daljoj modernizaciji i uključivanju objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja "Ćelije" u ovaj jedinstveni sistem daljinskog nadzora i kontrole.

Pročitajte više
Sistem nadzora na PPV “Ribnica” – KJP “Zlatibor”

Opština Čajetina, geografski pripada prostoru jugozapadne Srbije, administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Opština zauzima površinu od 64700 hektara, sa oko 15000 stanovnika.

Pročitajte više