telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Projekti

CSNU vodovodnim sistemom Kraljeva - JKP "Vodovod" Kraljevo

Kraljevo, April 2014.
CSNU vodovodnim sistemo Kraljeva - JKP "Vodovod" Kraljevo

Uvod

Snabdevanje vodom Kraljeva obezbeđuje se korišćenjem podzemnih voda izvorišta Žičko polje i Konarevo u aluvionu na levoj i desnoj obali Ibra. Danas su u funkciji izvorište Đeriz nastalo 1937. god, kapaciteta oko 15 l/s, izvorište Strelište, izgrađeno 1942. godine, kapaciteta oko 10 l/s, izvorište Konarevo izgrađeno 1958. god, kapaciteta oko 60 l/s i izvorište Žičko polje, izgrađeno1975. godine kapaciteta oko 180 l/s. Na svim izvorištima voda se zahvata bunarima i nakon hlorisanja šalje direktno u distributivnu mrežu.

Konfiguracija sistema CSNU

Sistem daljinskog nadzora i upravljanja (CSNU ) vodovodnim sistemom Kraljevo postavljen je fazno od 2004- 2007 godine i finansiran je od strane Švajcarske vlade u okviru MSP progama.

I faza –  je realizovana u toku 2005 god, a sistem pušten u probni rad 30.06. 2005 god. i kojom je obezbeđeno  formiranje glavnog centra nadzora u Direkciji JKP "Vodovod" kao i uvođenje CSNU u glavno izvorište Žičko polje. U potpunosti je automatizovan rad bunarskih pumpi i crpne stanice »Žičko polje«, uz mere zaštite od prekomernog iscrpljivanja izvorišta. Formiran je lokalni komandni centrar u Žičkom polju koji koordinira sa centrom nadzora u Direkciji.

II faza –  je realizovana u toku 2006/2007 god i  u okviru koje se u CSNU uključile ostale tehnološke celine vodovodnog sistema:

 • izvorište Konarevo,
 • izvorište Đeriz,
 • izvorište Strelište,
 • rezervoar Šumari sa buster stanicom Beranovac,
 • rezervoar Vodotoranj,
 • rezervoar Panjevac.

Radio komunikaciona mreža je proširena na sve objekte, uz korišćenje bazne stanice u centru nadzora Direkcija . Formiran je lokalni komandni centar u CS Konarevo i uvodena je koordinacija sa centrom nadzora u Direkciji. U okviru faze je i proširenje funkcija CSNU u CS Konarevo sa nadzornih na upravljačke i povezivanje svih objekata na izvorištu Konarevo u sistem.

Komunikaciona mreža u koju su uključeni PLC kontroleri je fizički realizovana posredstvom radio-relejnih i žičanih veza, a organizovana je po tehnološkim celinama.

Komunikaciona mreža

Kliknite na sliku za uvećanje

Sledeće tehnološke celine su posebno izdvojene i opremljene kontrolerima:

 • izvorište Žičko polje sa sopstvenom crpnom stanicom,
 • izvorište Konarevo sa sopstvenom crpnom stanicom,
 • izvorište Đeriz sa svojom crpnom stanicom,
 • izvorište Strelište sa svojom crpnom stanicom,
 • rezervoar Šumari sa buster stanicom Beranovac,
 • rezervoar Panjevac.

Postoje četiri komandna centra, opremljena kontrolerima i potrebnom računarskom opremom za nadzor nad delovima ili celinom sistema.

Komandni centri su:

 • komandno kontrolni centar u Direkciji kraljevačkog Vodovoda,
 • komandno kontrolni centar u sklopu CS "Žičko polje",
 • komandno kontrolni centar u sklopu CS "Konarevo",
 • komandno kontrolni centar u sklopu sistema Šumari-Beranovac.

U kontrolnom centru KKC1 Direkcija, posebna serverska PC stanica je povezana na mrežu kontrolera, a postoje i tri  dodatne nadzorne stanice povezane sa serverskom posredstvom lokalnih računarskih mreža (LAN). Preko nadzornih PC stanica u svim komandnim centrima omogućuje se interakcija sa operaterima, sistem inženjerima, analitičarima i administratorima, a serverske PC stanice vrše i uobičajene SCADA funkcije.

Komandno kontrolni centar

Kliknite na slike za uvećanje

Ukupno 4 komandno kontrolna centra (KKC) na teritoriji opštine predstavljaju  komunikaciona, nadzorna i upravljačka čvorišta tako da je omogućena integracija svih komponenti vodovodnog sistema sa stanovišta:

 • tehnološkog i fizičkog nadzora nad sistemom proizvodnje i distribucije pijaće vode,
 • upravljanja sistemom proizvodnje i distribucije pijaće vode na teritoriji opštine,
 • operativnog upravljanja tehnološkim delom vodovodnog sistema u celini,
 • prikupljanja podataka neophodnih za regularno snabdevanje, ekonomičnu eksploataciju i efikasno unapređenje proizvodnih i distributivnih kapaciteta vodovodnog sistema.
 

Kliknite na slike za uvećanje

Upravljanje pojedinim crpnim stanicama, bunarima, rezervoarima i merno-regulacionim blokovima raspodeljeno je između KKC1 Direkcija, KKC2 Žičko polje i KKC3 Konarevo i KKC4 Šumari-Beranovac.  U slučaju trajnog ispada bilo kog od ovih centara, KKC1 Direkcija preuzima kontrolu nad odgovarajućim podsistemom.

Izvorište Žičko polje - Redni bunari

Na izvorištu Žičko polje  projektovana je   posebna računarska mreža, koja povezuje lokalni PLC sa deset inteligentnih frekventnih regulatora instaliranih u cevastim (tzv. linijskim) bunarima B1‑B8, B9 i B10. Osim što omogućavaju promenu broja obrtaja pumpi u bunarima, ovi uređaji efektivno komuiciraju sa lokalnim PLC-om radi razmene podataka o statusu opreme i nivou vode u bunaru, a na isti način primaju i komande od lokalnog PLC-a. Lokalni PLC, između ostalog,  funkcioniše i kao ruter poruka glavne komunikacione mreže, mreže sa lokalnim PLC-om i bočne mreže sa nizom frekventnih regulatora u bunarima.

 

Kliknite na slike za uvećanje

Izvorište Konarevo

Pumpna stanica na izvorištu Konarevo

Kliknite na sliku za uvećanje

Na izvorištu Konarevo postoje 12 bunara (Sistem Natege) i dve pumpne stanice (stara i nova). Voda se iz bunara vakum pumpom dovodi u stari sabirni rezervoari, odakle se prepumpava u novi sabirni rezervoar. Pored toga voda iz Žičkog polja se drugim cevovodom dovodi u novi sabiri rezervoar. Projektovana je   posebna računarska mreža, koja povezuje lokalni PLC sa odgovarajućim opremom kojom se upravlja pumpnim stanicama. Voda se iz novog rezervoara dalje distribuira prema gradu. Pored navedenog u okviru sistema nalaze se i EM-ventili, hlorinator, i razna druga merna i regulaciona oprema. U KKC3 Konarevo instalirana je Scada, preko koje je omogućeno upravljanje ovim delom vodovodnog sistema. Upravljanje ovim delom sistema je omogućeno i iz KKC1 Direkcija. 

Kliknite na slike za uvećanje

Šumari-Beranovac

Ovaj deo sistema čine buster stanica Beranovac sa tri pumpe (tri frekventna invertora) i rezervoar Šumari. Voda se iz gradske mreže potiskuje u rezervoar Šumari odakle se distibuira u gradsku mrežu i sistem Gruža. U KKC4 instalirana je Scada, preko koje je omogućeno upravljanje ovim delom vodovodnog sistema. kao i kod ostalih i ovde je omogućeno upravljanje i iz KKC1 Direkcija.

 

Kliknite na slike za uvećanje

Projekti

Sistem nadzora na brani Ćelije – Srbijavode VPC Niš

Revitalizovane su merne stanice za merenje nivoa i protoka reke Rasine na ulasku u akumulaciju Ćelije i nizvodno od nje. Dodata je nova merna stanica za merenje nivostaja Rasine na lokaciji Ravni za potrebe Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda, a podatak o nivostaju se dodatno prenosi u centar nadzora nad akumulacijom Ćelije, zajedno sa sopstvenim merenjima parametara akumulacije. Svi podaci skupljeni u ovom centru mogu se u realnom vremenu posmatrati i u Vodoprivrednom centru "Morava" u Nišu.

Pročitajte više
CSNU vodovodnim sistemom Kruševca – JKP “Vodovod” Kruševac

Prvi sistem za daljinski nadzor u kruševačkom vodovodu postavljen je još 1995. godine u svrhu daljinskog pristupa podacima sa akumulacije Ćelije i iz postrojenja Majdevo. Nasledio ga je moderniji sistem, koji od 2007. godine omogućava i daljinski nadzor i upravlajnje nad nekoliko distributivnih pravaca u vodovodnoj mreži. U toku su radovi na daljoj modernizaciji i uključivanju objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja "Ćelije" u ovaj jedinstveni sistem daljinskog nadzora i kontrole.

Pročitajte više
Sistem nadzora na PPV “Ribnica” – KJP “Zlatibor”

Opština Čajetina, geografski pripada prostoru jugozapadne Srbije, administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Opština zauzima površinu od 64700 hektara, sa oko 15000 stanovnika.

Pročitajte više