telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Projekti

CSNU vodovodnim sistemom Požege - JKP "Naš Dom" Požega

Požega, Maj 2014.

Uvod

Požega se od 1966 do 1993. godine snabdevala vodom iz svog sopstvenog izvorišta. Izvorište se nalazi na levoj obali reke Skrapež pored koje je izgrađeno 6 bunara koji su zajedničkom galerijom spojeni do sabirnog bunara.

Neposredno do sabirnog bunara izgrađena je pumpna stanica u kojoj su smeštene 3 pumpe snage 75 kW. Voda se uz prethodno hlorisanje, pumpala u rezervoar zapremine V= 450m3 koji se nalazi na obližnjem brdu "Lisište" iz koga se stanovništvo snabdevalo vodom. Razvojem industrije i povećanjem broja stanovnika ispostavilo se da je rezervoar od 450m3 male zapremine pa se 1975. god. pristupilo izgradnji novog rezervoara zapremine V=1500m3 koji je pušten u eksploataciju 1976. god. i koji je i dalje u funkciji.

Godine 1993. kada je pušten sistem "Rzav" u funkciju, Požega se kao jedan od pet gradova, priključila na glavni distributivni cevovod. Od te godine sve potrebe za vodom, bilo da je u pitanju industrija ili građani, zadovoljavaju se preuzimanjem od vodosistema ''Rzav". Staro izvorište je konzervirano i stavljeno van funkcije. Povrerneno se vrši uzorkovanje vode (hemijska i biološka analiza) i ispumpavanje vode u reku Skrapež.

Konfiguracija CSNU

Distributivni pravac Adaševići

Kliknite na sliku za uvećanje

Od 2007. godine u JKP "Naš Dom" - Požega uspešno funkcioniše centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU) distributivnog dela sistema. CSNU je izvođen tokom proteklih godina u nekoliko faza.

Sledeće tehnološke celine su posebno izdvojene i opremljene  mernom, računarskom i komunikacionom opremom i povezane u CSNU:

 • distributivni pravac Adaševići,
 • distributivni pravac Tešovići,
 • distributivni pravac Sekulića šanac,
 • distributivni pravac Gorobilje.

U udaljenim objektima vodovodne mreže je ugrađena merno regulаcionа oprema koju sačinjava 11 transmitera pritiska, 8 merača protoka i 11 merača nivoa kao i 12 PLC kontrolera. Posredstvom segmenata računarske mreže, svi kontoleri razmenjuju informacije sa Master PLC-om u komandnom centru KKC1 Lisište, koji istovremeno ima i funkcije koncentratora podataka, zatvara kompleksne petlje upravljanja, vrši dijagnostiku komunikacionih mreža i snabdeva podacima server u komandnom centru.

Kompleksnost sistema vodosnabdevanja opštine Požega, a posebno njegova razuđenost, reflektuje se i u sistemu komunikacionih veza. U CSNU JKP "Naš Dom" se koristi radio-relejni prenos na talasnim dužinama 0,7m kao dominantni način prenosa podataka, zatim bežični Ethernet na frekvencijama 5.4GHz, žičane veze i javna GSM mreža, što se može uočiti na komunikacionoj šemi.

Konfiguracija CSNU

Kliknite slike za uvećanje

U vodovodnom sistemu su uspostavljena i dva komandno kontrolna centra, namenjena za nadzor i upravljanje opisanim sistemom:

 1. komandno kontrolni centar KKC1 Lisište u objektu rezervoara Lisište, namenjen za glavnu operativnu kontrolu i nadzor nad celim distributivnim sistemom Požege,
 2. komandno kontrolni centar KKC2 u Direkciji JKP, namenjen za supervizijsku kontrolu i nadzor nad kompletnim sistemom vodosnabdevanja, kao i za razvoj i unapređenje sistema.
SCADA

Kliknite slike za uvećanje

Na nadzornim računarima instaliran je SCADA softver MapNet plus.

Izveštaj o radu crpnih stanica i rezervoara

Kliknite na sliku za uvećanje

Instalirani SCADA sistem sačinjavaju:

 • 1 SCADA server
 • 2 SCADA klijenta        
 • 11 dislociranih čvorova          
 • 77 analogna taga        
 • 548 digitalna taga       
 • 15 ekranskih prikaza sistema i
 •  20 izveštaja.

Osnovne nadzorne i komandne funkcije izvršavaju se na svim komponentama sistema. Ipak, sa stanovišta operatera, najznačajnije funkcije se ostvaruju preko nadzornih računara. One obuhvataju prikaze trenutnih stanja mernih i indikatorskih signala po svim celinama sistema, prikaze trendova svih praćenih veličina u proizvoljnim intervalima, mogućnosti izbora režima upravljanja (daljinski-ručno ili daljinski-automatski), izdavanje neposrednih komandi u daljinskom-ručnom radu i izdavanje referentnih vrednosti u daljinsko-automatskom radu, praćenje alarmnih stanja i svih relevantnih događaja u sistemu, kao što su uključenja pumpi, promene stanja i dr, generisanje razičitih štampanih izveštaja (smenskih, dnevnih, mesečnih, godišnjih), automatizovano ili na zahtev i sl.

Projekti

Sistem nadzora na brani Ćelije – Srbijavode VPC Niš

Revitalizovane su merne stanice za merenje nivoa i protoka reke Rasine na ulasku u akumulaciju Ćelije i nizvodno od nje. Dodata je nova merna stanica za merenje nivostaja Rasine na lokaciji Ravni za potrebe Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda, a podatak o nivostaju se dodatno prenosi u centar nadzora nad akumulacijom Ćelije, zajedno sa sopstvenim merenjima parametara akumulacije. Svi podaci skupljeni u ovom centru mogu se u realnom vremenu posmatrati i u Vodoprivrednom centru "Morava" u Nišu.

Pročitajte više
CSNU vodovodnim sistemom Kruševca – JKP “Vodovod” Kruševac

Prvi sistem za daljinski nadzor u kruševačkom vodovodu postavljen je još 1995. godine u svrhu daljinskog pristupa podacima sa akumulacije Ćelije i iz postrojenja Majdevo. Nasledio ga je moderniji sistem, koji od 2007. godine omogućava i daljinski nadzor i upravlajnje nad nekoliko distributivnih pravaca u vodovodnoj mreži. U toku su radovi na daljoj modernizaciji i uključivanju objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja "Ćelije" u ovaj jedinstveni sistem daljinskog nadzora i kontrole.

Pročitajte više
Sistem nadzora na PPV “Ribnica” – KJP “Zlatibor”

Opština Čajetina, geografski pripada prostoru jugozapadne Srbije, administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Opština zauzima površinu od 64700 hektara, sa oko 15000 stanovnika.

Pročitajte više